rubrika: Aktuality z ČAOVD

28. schůze členů ČAOVD ve Středočeském kraji

Ve dnech 9. – 11. dubna 2018 se v Loučni u Poděbrad uskutečnila 28. členská schůze ČAOVD. Na programu jednání byly již tradičně novinky v oblasti legislativy, diskuse o aktuálním vývoji výběrových řízení na železniční a autobusové dopravce, prezentace novinek jednotlivých integrovaných dopravních systémů a prezentace ostatních členů. Hlavním tématem pak byla chystaná úprava cenového výměru Ministerstva financí, která řeší slevy pro děti, studenty a seniory. Za nového člena ČAOVD byl jednohlasně přijat koordinátor Integrované dopravy Žilinského kraje.

Členové ČAOVD na veletrhu IT-TRANS

Ve čtvrtek 8. března letošního roku jsme se zúčastnili již potřetí mezinárodního veletrhu pro řešení IT ve veřejné dopravě IT-TRANS, který se koná každé dva roky na výstavišti Messe Karlsruhe. Setkali jsme se s paní Angelou Ailinger a panem Jochenem Georgem, projektovými manažery veletrhu.

27. schůze v Srní na Šumavě

Ve dnech 2. až 4. října proběhla v obci Srní 27. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy.

První den jednání se věnoval informacím Ministerstva dopravy o připravované tarifní integraci. Diskuse se vedla především o zaměstnaneckých výhodách zaměstnanců dopravce, takzvaných režijních jízdenkách. ČAOVD navrhuje buď zavedení stejných výhod pro všechny dopravce s tím, že krajům bude náklady hradit stát, nebo zrušení slev a ponechání rozhodnutí o jejich případném zavedení na vůli objednatelů dopravy.

Dalším tématem prvního den jednání bylo využívání stanic a nastavení poplatků za zastavení vlaku. Evropská legislativa se v tomto směru dynamicky vyvíjí, situací bude třeba se dále zabývat.

Druhý den jednání začal informacemi o takzvaných rychlých spojeních na železnici. Akce Praha – Brno ve fázi výběru zhotovitele. Bude následovat studie, která prověří možnosti tratí do cca 50 km v okolí Prahy. Dále je snaha o řešení úseku Praha – Beroun. Cílem všech akcí je uvolnit stávající infrastrukturu. Projekt se dotkne plánování nákupu nových železničních vozidel.

Dalším tématem druhého dne bylo čerpání evropského Operačního projektu Doprava na obnovu vozidel.

Dále zástupci Ministerstva dopravy informovali o přípravě novely přepravního řádu a požádali členy ČAOVD o připomínky k tomuto dokumentu.

Obsahem vystoupení zástupců Správy železniční dopravní cesty byl nový zákon o drahách a rovněž i jízdní řády vydávané pro České dráhy, které nezahrnují vlaky soukromých dopravců.

Dále se druhý den prezentovali dodavatelé zajímavých řešení pro odbavovací systémy.

Třetí den jednání byl věnován prezentacím jednotlivých organizátorů veřejné dopravy.

Prezentace hostů jsou k dispozi v sekci Dokumenty.

26. členská schůze v Heřmanicích v Podještědí

Ve dnech 24. až 26. dubna 2017 proběhla v Heřmanicích v Podještědí 26. členská schůze ČAOVD. První a druhý den jednání byl určen pro stálé členy sdružení a přizvané hosty. Během těchto jednání byli zástupci ČAOVD ze strany Ministerstva dopravy ČR seznámeni se záměry jednotného celostátního tarifu pro železnici. Přednáška vyvolala velkou diskusi a řadu otázek.

25. duben byl věnován přednáškám ostatních členů a přizvaných hostů. Zástupci MD ČR, Českých drah a SŽDC informovali o aktuálních novinkách oblasti legislativy a dopravy. Ostatní členové přednesli informace o nabídce svých služeb a o novinkách ve výrobním portfoliu. V odpoledních hodinách se pak účastníci jednání seznámili s organizací a řízením přeshraniční železniční dopravy.

Ve třetí den jednání se členové seznámili s novinkami ve vývoji svých systémů, projednali záležitosti asociace a jednohlasně přijali nového řádného člena – společnost Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Heřmanice

25. členská schůze v Děčíně

Ve dnech 24. až 26. října 2016 proběhla v Děčíně pod patronací Ústeckého kraje 25. členská schůze ČAOVD. První a třetí den jednání byl určen pro stálé členy sdružení, druhý pak i pro přizvané hosty.

V průběhu jednání informovali zástupci Ministerstva dopravy ČR členy ČAOVD o vývoji v oblasti dotací na kolejová vozidla. Příslib dotací nepokrývá požadavky krajů, navýšení možné při nečerpání stavebních investic. Pokud jde o nabídková řízení, je předpoklad, že po přechodném období budou vyžadována i na železnici. Dále MD představilo certifikovanou metodiku „Tarifní soudržnost“, zpracovanou CDV. Předpokládá se, že s. p. CENDIS připraví materiál, řešící zajištění tarifní soudržnosti.Bylo projednáno číslování dálkových železničních linek a diskutována problematika mezd řidičů autobusů.

Zástupci MD dále informovali o vývoji v oblasti legislativy a o změnách v objednávce státu (nové expresy Praha – Linec od prosince a záměr posílení expresního spojení z Prahy přes Plzeň do Mnichova od prosince 2018).

Zástupci MF informovali o legislativní problematice ve své oblasti (slevy beze změny).

Zástupce MD SR V. Tóth informoval o vývoji v SR (stát objednává celou železnici, kraje autobusy a města MHD, IDS v přípravě v Košicích a Žilině).

Dále se prezentovali ostatní členové a hosté, zejména zástupci ČD, kteří informovali o rozšiřujícím se zapojení do jednotlivých IDS a SŽDC. Bylo diskutováno poskytování provozních informací dispečinkům IDS a podány informace o investičních záměrech na železniční síti.

V závěru druhého a ve třetí den jednání se členové informovali odění v jednotlivých systémech IDS a projednali vnitřní záležitosti asociace.

24. členská schůze ve Slavkově

Ve dnech 25. – 27.4. 2016 proběhla pod patronací společnosti KORDIS JMK 24. Členská schůze ČAOVD. Schůze schválila změnu stanov a změnu právní formy ČAOVD na spolek. Předsedou byl zvolen Aleš Stejskal, místopředsedy byli zvoleni J. Tomík, J. Horský, P. Tomčík, výkonným ředitelem J. Prokel. Na funkci místopředsedy rezignovala P. Velikovská.

Schůze projednala novelu zákona 111 o silniční dopravě, o které informovalo MD ČR. Diskutována byla problematika zastávek a označníků, v rámci připomínkového řízení bude vznesena připomínka, aby správce označníku byl povinen strpět/dodržovat podobu označníku veřejné dopravy předepsanou objednatelem (organizátorem) veřejných služeb. Z hlediska integrovaných dopravních systémů je toto klíčové, neboť se tak zaručuje objednateli veřejných služeb možnost ovlivnit podobu označníku a tedy zajistit žádoucí jednotnou kvalitu služby ve veřejné dopravě bez ohledu na to, kdo je správcem označníku (podobnou úpravu by bylo vhodné zavést i v případě zastávek tramvajové dopravy, které jsou z legislativního hlediska v současné době technickým zařízením dráhy). Právní úprava by měla rovněž umožnit přesun správcovství všech částí zastávky, vč. označníku, na objednatele (organizátora) veřejných služeb, neboť lze předpokládat, že v rámci IDS bude problematika zastávkových označníků i zařízení pro zveřejnění JŘ plně v kompetenci organizátora nebo krajem pověřené organizace. Vhodná a potřebná jsou také navrhovaná opatření ke zefektivnění vymáhání jízdného a přirážek (pokut), např. doplnění zákonného rámce pro sdělování osobních údajů policistou či strážníkem revizorovi a jejich následné zpracování dopravcem za účelem jejich vymožení.

Proběhla diskuse k celostátnímu tarifu na železnici s tím, že má smysl o takovém tarifu uvažovat za předpokladu nezávislého a objektivního rozúčtování tržeb.

MF ČR informovalo o vývoji v oblasti státem předepisovaných slev. Došlo ke zrušení předepisovaných slev u městské dopravy a integrované dopravy. Předpokládá, že v letošním roce by mohlo dojít k dalšímu pokroku při zkoordinování slev u jednotlivých doprav. V této souvislosti došlo k úpravě nároku osob k bezplatné přepravě. Byl tlumočen zájem na sjednocení slevové kategorie dítě do 15 let a žák do 15 let.

Prezentovány byly záměry SŽDC při rozvoji a modernizaci sítě. Zdůrazněna byla výhodnost elektrizace, která je nyní dle aktualizované metodiky vyšší. Při vyhodnocování potřeby modernizace mohou hrát roli i síťové potřeby a strategické důvody. SŽDC doporučuje více se zaměřit na výstavbu P+R.

O dění ve SR informoval P. Klučka, kde se podpora veřejné dopravy (včetně cyklodopravy) a její integrace objevila v projednávaném programovém vyhlášení nové vlády.

Po prezentaci byli jednohlasně přijati noví zájemci o členství (jako ostatní členové) – KPM Consult, Ing. Ivo Herman, Csc., CARDSOLUTION a Transdata.

Závěrem prezentovali svoje aktivity jednotliví členové.

23. členská schůze v Sokolově

Ve dnech 3.- 4.11. proběhla pod záštitou společnosti KIDS – KK p.o. 23. členská schůze ČAOVD v Sokolově.
Zaměřila se zejména na problematiku železniční dopravy – její organizaci a financování po roce 2019, kdy skončí platnost současného Memoranda o financování regionální železniční dopravy, včetně některých krajských smluv na dopravní obslužnost s dopravcem ČD a.s. Současný stav příprav prezentovalo MD ČR.

Pokud jde o výhledový organizační rámec regionální železniční dopravy, asociace jednoznačně podporuje zachování stavu, kdy jsou za objednávku zodpovědné kraje a současně je tato doprava částečně dotována státem podle jasných a nediskriminačních pravidel.

V případě financování je ČAOVD podporována tzv. varianta 2:1, kdy na každé 2 koruny krajské dotace připadne 1 Kč dotace státní, což představuje určité navýšení dotací pro kraje oproti současnému stavu, které však považujeme za oprávněné vzhledem k negativním dopadům opatření z nedávné minulosti (zvýšení DPH u jízdného, zdražení poplatků za dopravní cestu) do krajských objednávek.

K probíhajícím soutěžím na dopravce na rychlíkových linkách žádáme zajištění možnosti tarifní propojitelnosti (tj. umožnit cestujícím jet s různými dopravci na jeden jízdní doklad) minimálně možností zahrnutí rychlíků do jednotlivých integrovaných dopravních systémů.

Dále byl prezentován záměr ministerstva financí na vypuštění městské dopravy a příměstské dopravy provozované v rámci MHD z cenové regulace formou věcně usměrňované ceny. Tento záměr asociace podporuje, neboť vychází vstříc našim opakovaným požadavkům na celkové omezení cenové regulace . Města (i obce) již v minulosti v praxi dostatečně dokázala, že jsou sociálně odpovědnými objednateli veřejné dopravy a omezování cenové regulace může usnadnit integraci veřejné dopravy.

MF též upozornilo na regulaci cen za využívání autobusových nádraží – zejména pokud je dopravce současně vlastníkem autobusového nádraží, je nutné zamezit duplicitnímu zahrnutí nákladů.

Novinky v zapojení ČD do integrovaných systémů prezentovaly také ČD. Prezentovali se také další zájemci o statut ostatního člena ČAOVD – Ústecký kraj, SŽDC, O2 a B&C dopravní systémy. Všichni zájemci byli jednohlasně přijati za ostatní členy ČAOVD. Proběhla také prezentace jednotlivých členů a diskuse o dalších aktivitách asociace.

22. členská schůze v Bratislavě

Ve dnech 16. až 17. dubna 2014 proběhla pod záštitou společnosti BID 22. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy v Bratislavě.

Na jednání byl prezentován aktuální vývoj v oblasti legislativy a přípravy nových právních předpisů ze strany Ministerstva dopravy ČR. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja SR informovalo o dopravních aktualitách na Slovensku. Zástupce Českých drah prezentoval vývoj v oblasti spolupráce ČD s koordinátory. Diskutovalo se o připomínkách ČAOVD k Bílé knize. V rámci programu proběhla i odborná exkurze na nově dokončený přestupní terminál v Pezinku, který lze považovat za dobrý příklad menšího multimodálního dopravního terminálu.

Na jednání byl zvolen výkonným ředitelem ČAOVD Ing. Jiří Prokel a do jím uvolněné funkce místopředsedy Mgr. Jaroslav Tomík.