rubrika: Aktuality z ČAOVD

33. schůze ČAOVD v Hradci Králové

Ve dnech 4. – 6. května 2022 proběhla v Hradci Králové 33. řádná schůze ČAOVD. Nosným tématem veřejných i kuloárních jednání byla problematika ETCS. Tu přijeli objasnit zástupci MD ČR (Ing. Jindřich Kušnír, ředitel Odboru drážní a vodní dopravy), Správy železnic (ing. Tomáš Konopáč, odbor koncepce a strategie) a generální ředitel AŽD, a.s. Ing. Zdeněk Chrdle. Na jednání byla místo jednotlivých slovenských členů přijata za nového člena Slovenská asociace organizátorov verejnej dopravy. Na jednání byly prezentovány i nové výrobky a služby přidružených členů asociace. Významnou prezentaci pak měl zástupce Svazu osobních železničních dopravců ing. Petr Moravec. ČAOVD našlo se SVOD řadu společných zájmů a možných synergií.

32. schůze ČAOVD v Harrachově

Ve dnech 6. – 8. října 2021 bylo možné po delším přerušení způsobeném COVIDOvou situací uspořádat v Harrachově další 32. řádnou schůzi ČAOVD. Řádní i mimořádní členové se zúčastnili v hojném počtu, protože během posledních dvou let se uskutečnila řada událostí a změn, které bylo nutné prodiskutovat. Velká pozornost byla samozřejmě věnována situaci ve veřejné dopravě v souvislosti s COVID, dále byly projednány samostatné body spojené s problematikou prodeje jízdních dokladů jménem koordinátora, vznikem centrálního koordinátora, přepravou koloběžek ve vozidlech, oblastí dat a vyhledávačů spojení a nových odbavovacích zařízení. Velkou pozornost vyvolaly informace zástupců MD ČR ať už spojené se zaváděním ETCS, tak s dalšími tématy z oblasti veřejné dopravy. Na schůzi bylo opakovaně zvoleno představenstvo ČAOVD, odsouhlasena zpráva o činnosti, plán rozpočtu a účetní dokumenty a dále byli přijati dva noví mimořádní členové: ARRIVA TRANSPORT a M-LINE. Součástí schůze byla odborná exkurze vlaky v objednávce Libereckého kraje.

Vznikla Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy

Tři slovenští organizátoři integrovaných dopravních systémů založili v srpnu 2020 sdružení pod názvem Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD). Asociace oficiálně vznikla dne 8. října 2020 zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob.

Zakladateli asociace jsou Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID, a.s.), Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. (IDŽK, s.r.o.) a IDS Východ, s.r.o., jako organizátor integrované dopravy na východním Slovensku, založený Košickým a Prešovským samosprávným krajem. První předsedkyní Správní rady SAOVD se stala Zuzana Horčíková, která je zároveň generální ředitelkou BID, a.s.

Podle zakladatelů má být hlavní náplní SAOVD vzájemná spolupráce a výměna informací v oblasti organizace veřejné dopravy a budování IDS, koordinace dopravy mezi jednotlivými regionálními IDS navzájem, a společný postup v oblasti legislativních změn.

 

slov

„Cieľom nášho združenia je zároveň vytvárať spoločnú platformu za účelom zastupovania záujmov všetkých členov na rokovaniach s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy a pri presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti verejnej osobnej dopravy,“ uvedla Zuzana Horčíková.

Mezi aktivity SAOVD bude rovněž patřit organizování a účast na odborných seminářích v oblasti veřejné dopravy, nebo vytvoření marketingové platformy pro propagaci konceptu integrované veřejné dopravy a jejích výhod pro cestující.

SAOVD má sídlo v Žilině. Řádnými členy sdružení mohou být jen právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je přímá organizace veřejné dopravy prostřednictvím provozu IDS. Ostatními členy se mohou stát právnické osoby, které spolupracují s organizátory veřejné dopravy nebo vyrábějí produkty či poskytují služby potřebné na zajištění veřejné dopravy.

SAOVD a ČAOVD budou nadále úzce spolupracovat, a to formou účastí na společných členských schůzích nebo dalších společných aktivitách.

31. schůze ČAOVD v Terchovej

Pod patronací společnosti IDŽK se v Terchovej ve dnech 13. – 16. října 2019 uskutečnila 31. schůze ČAOVD. Účastnící akce projednávali novinky z oblasti veřejné dopravy v ČR i na Slovensku. Odsouhlasena byla změna sídla ČAOVD a přijetí společnosti IDS Východ, s.r.o. za řádného člena ČAOVD a za mimořádného člena společnost ANTE. Na místě byla se zástupci MD ČR široce diskutována problematika novely Zákona o drahách a dále problematika Státního jednotného tarifu. Proběhla rovněž diskuse o zapojení slovenských organizátorů dopravy do ČAOVD.

Workshop se zástupci Evropské komise o IV. železničním balíčku, o směrnici 1370 a o otevírání trhu na železnici

Ve středu 14. listopadu 2018 uspořádalo Ministerstvo dopravy společně s ČAOVD workshop se zástupci Evropské komise o IV. železničním balíčku, o směrnici 1370 a o otevírání trhu na železnici. Na jednání byli přítomni zástupci Evropské komise – DG MOVE (Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu) a DG COMP (Generální ředitelství pro konkurenceschopnost), kteří jsou přímo zodpovědní za přípravu legislativy v oblasti dopravy, za oblast jednotného evropského železničního trhu a za oblast státní podpory v oblasti dopravy.

Prezentace z workshopu

Marek Stavinoha

Ikona pdf

Elisabetta Garofalo

Ikona pdf

Ikona pdf

Doris Gradenegger

Ikona pdf

Ikona pdf

Jan Scherp

Ikona pdf

Bruno Zanettin

Ikona pdf

28. schůze členů ČAOVD ve Středočeském kraji

Ve dnech 9. – 11. dubna 2018 se v Loučni u Poděbrad uskutečnila 28. členská schůze ČAOVD. Na programu jednání byly již tradičně novinky v oblasti legislativy, diskuse o aktuálním vývoji výběrových řízení na železniční a autobusové dopravce, prezentace novinek jednotlivých integrovaných dopravních systémů a prezentace ostatních členů. Hlavním tématem pak byla chystaná úprava cenového výměru Ministerstva financí, která řeší slevy pro děti, studenty a seniory. Za nového člena ČAOVD byl jednohlasně přijat koordinátor Integrované dopravy Žilinského kraje.

Členové ČAOVD na veletrhu IT-TRANS

Ve čtvrtek 8. března letošního roku jsme se zúčastnili již potřetí mezinárodního veletrhu pro řešení IT ve veřejné dopravě IT-TRANS, který se koná každé dva roky na výstavišti Messe Karlsruhe. Setkali jsme se s paní Angelou Ailinger a panem Jochenem Georgem, projektovými manažery veletrhu.

27. schůze v Srní na Šumavě

Ve dnech 2. až 4. října proběhla v obci Srní 27. členská schůze České asociace organizátorů veřejné dopravy.

První den jednání se věnoval informacím Ministerstva dopravy o připravované tarifní integraci. Diskuse se vedla především o zaměstnaneckých výhodách zaměstnanců dopravce, takzvaných režijních jízdenkách. ČAOVD navrhuje buď zavedení stejných výhod pro všechny dopravce s tím, že krajům bude náklady hradit stát, nebo zrušení slev a ponechání rozhodnutí o jejich případném zavedení na vůli objednatelů dopravy.

Dalším tématem prvního den jednání bylo využívání stanic a nastavení poplatků za zastavení vlaku. Evropská legislativa se v tomto směru dynamicky vyvíjí, situací bude třeba se dále zabývat.

Druhý den jednání začal informacemi o takzvaných rychlých spojeních na železnici. Akce Praha – Brno ve fázi výběru zhotovitele. Bude následovat studie, která prověří možnosti tratí do cca 50 km v okolí Prahy. Dále je snaha o řešení úseku Praha – Beroun. Cílem všech akcí je uvolnit stávající infrastrukturu. Projekt se dotkne plánování nákupu nových železničních vozidel.

Dalším tématem druhého dne bylo čerpání evropského Operačního projektu Doprava na obnovu vozidel.

Dále zástupci Ministerstva dopravy informovali o přípravě novely přepravního řádu a požádali členy ČAOVD o připomínky k tomuto dokumentu.

Obsahem vystoupení zástupců Správy železniční dopravní cesty byl nový zákon o drahách a rovněž i jízdní řády vydávané pro České dráhy, které nezahrnují vlaky soukromých dopravců.

Dále se druhý den prezentovali dodavatelé zajímavých řešení pro odbavovací systémy.

Třetí den jednání byl věnován prezentacím jednotlivých organizátorů veřejné dopravy.

Prezentace hostů jsou k dispozi v sekci Dokumenty.

26. členská schůze v Heřmanicích v Podještědí

Ve dnech 24. až 26. dubna 2017 proběhla v Heřmanicích v Podještědí 26. členská schůze ČAOVD. První a druhý den jednání byl určen pro stálé členy sdružení a přizvané hosty. Během těchto jednání byli zástupci ČAOVD ze strany Ministerstva dopravy ČR seznámeni se záměry jednotného celostátního tarifu pro železnici. Přednáška vyvolala velkou diskusi a řadu otázek.

25. duben byl věnován přednáškám ostatních členů a přizvaných hostů. Zástupci MD ČR, Českých drah a SŽDC informovali o aktuálních novinkách oblasti legislativy a dopravy. Ostatní členové přednesli informace o nabídce svých služeb a o novinkách ve výrobním portfoliu. V odpoledních hodinách se pak účastníci jednání seznámili s organizací a řízením přeshraniční železniční dopravy.

Ve třetí den jednání se členové seznámili s novinkami ve vývoji svých systémů, projednali záležitosti asociace a jednohlasně přijali nového řádného člena – společnost Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Heřmanice

25. členská schůze v Děčíně

Ve dnech 24. až 26. října 2016 proběhla v Děčíně pod patronací Ústeckého kraje 25. členská schůze ČAOVD. První a třetí den jednání byl určen pro stálé členy sdružení, druhý pak i pro přizvané hosty.

V průběhu jednání informovali zástupci Ministerstva dopravy ČR členy ČAOVD o vývoji v oblasti dotací na kolejová vozidla. Příslib dotací nepokrývá požadavky krajů, navýšení možné při nečerpání stavebních investic. Pokud jde o nabídková řízení, je předpoklad, že po přechodném období budou vyžadována i na železnici. Dále MD představilo certifikovanou metodiku „Tarifní soudržnost“, zpracovanou CDV. Předpokládá se, že s. p. CENDIS připraví materiál, řešící zajištění tarifní soudržnosti.Bylo projednáno číslování dálkových železničních linek a diskutována problematika mezd řidičů autobusů.

Zástupci MD dále informovali o vývoji v oblasti legislativy a o změnách v objednávce státu (nové expresy Praha – Linec od prosince a záměr posílení expresního spojení z Prahy přes Plzeň do Mnichova od prosince 2018).

Zástupci MF informovali o legislativní problematice ve své oblasti (slevy beze změny).

Zástupce MD SR V. Tóth informoval o vývoji v SR (stát objednává celou železnici, kraje autobusy a města MHD, IDS v přípravě v Košicích a Žilině).

Dále se prezentovali ostatní členové a hosté, zejména zástupci ČD, kteří informovali o rozšiřujícím se zapojení do jednotlivých IDS a SŽDC. Bylo diskutováno poskytování provozních informací dispečinkům IDS a podány informace o investičních záměrech na železniční síti.

V závěru druhého a ve třetí den jednání se členové informovali odění v jednotlivých systémech IDS a projednali vnitřní záležitosti asociace.