Ve dnech 25. – 27.4. 2016 proběhla pod patronací společnosti KORDIS JMK 24. Členská schůze ČAOVD. Schůze schválila změnu stanov a změnu právní formy ČAOVD na spolek. Předsedou byl zvolen Aleš Stejskal, místopředsedy byli zvoleni J. Tomík, J. Horský, P. Tomčík, výkonným ředitelem J. Prokel. Na funkci místopředsedy rezignovala P. Velikovská.

Schůze projednala novelu zákona 111 o silniční dopravě, o které informovalo MD ČR. Diskutována byla problematika zastávek a označníků, v rámci připomínkového řízení bude vznesena připomínka, aby správce označníku byl povinen strpět/dodržovat podobu označníku veřejné dopravy předepsanou objednatelem (organizátorem) veřejných služeb. Z hlediska integrovaných dopravních systémů je toto klíčové, neboť se tak zaručuje objednateli veřejných služeb možnost ovlivnit podobu označníku a tedy zajistit žádoucí jednotnou kvalitu služby ve veřejné dopravě bez ohledu na to, kdo je správcem označníku (podobnou úpravu by bylo vhodné zavést i v případě zastávek tramvajové dopravy, které jsou z legislativního hlediska v současné době technickým zařízením dráhy). Právní úprava by měla rovněž umožnit přesun správcovství všech částí zastávky, vč. označníku, na objednatele (organizátora) veřejných služeb, neboť lze předpokládat, že v rámci IDS bude problematika zastávkových označníků i zařízení pro zveřejnění JŘ plně v kompetenci organizátora nebo krajem pověřené organizace. Vhodná a potřebná jsou také navrhovaná opatření ke zefektivnění vymáhání jízdného a přirážek (pokut), např. doplnění zákonného rámce pro sdělování osobních údajů policistou či strážníkem revizorovi a jejich následné zpracování dopravcem za účelem jejich vymožení.

Proběhla diskuse k celostátnímu tarifu na železnici s tím, že má smysl o takovém tarifu uvažovat za předpokladu nezávislého a objektivního rozúčtování tržeb.

MF ČR informovalo o vývoji v oblasti státem předepisovaných slev. Došlo ke zrušení předepisovaných slev u městské dopravy a integrované dopravy. Předpokládá, že v letošním roce by mohlo dojít k dalšímu pokroku při zkoordinování slev u jednotlivých doprav. V této souvislosti došlo k úpravě nároku osob k bezplatné přepravě. Byl tlumočen zájem na sjednocení slevové kategorie dítě do 15 let a žák do 15 let.

Prezentovány byly záměry SŽDC při rozvoji a modernizaci sítě. Zdůrazněna byla výhodnost elektrizace, která je nyní dle aktualizované metodiky vyšší. Při vyhodnocování potřeby modernizace mohou hrát roli i síťové potřeby a strategické důvody. SŽDC doporučuje více se zaměřit na výstavbu P+R.

O dění ve SR informoval P. Klučka, kde se podpora veřejné dopravy (včetně cyklodopravy) a její integrace objevila v projednávaném programovém vyhlášení nové vlády.

Po prezentaci byli jednohlasně přijati noví zájemci o členství (jako ostatní členové) – KPM Consult, Ing. Ivo Herman, Csc., CARDSOLUTION a Transdata.

Závěrem prezentovali svoje aktivity jednotliví členové.