Ve dnech 3.- 4.11. proběhla pod záštitou společnosti KIDS – KK p.o. 23. členská schůze ČAOVD v Sokolově.
Zaměřila se zejména na problematiku železniční dopravy – její organizaci a financování po roce 2019, kdy skončí platnost současného Memoranda o financování regionální železniční dopravy, včetně některých krajských smluv na dopravní obslužnost s dopravcem ČD a.s. Současný stav příprav prezentovalo MD ČR.

Pokud jde o výhledový organizační rámec regionální železniční dopravy, asociace jednoznačně podporuje zachování stavu, kdy jsou za objednávku zodpovědné kraje a současně je tato doprava částečně dotována státem podle jasných a nediskriminačních pravidel.

V případě financování je ČAOVD podporována tzv. varianta 2:1, kdy na každé 2 koruny krajské dotace připadne 1 Kč dotace státní, což představuje určité navýšení dotací pro kraje oproti současnému stavu, které však považujeme za oprávněné vzhledem k negativním dopadům opatření z nedávné minulosti (zvýšení DPH u jízdného, zdražení poplatků za dopravní cestu) do krajských objednávek.

K probíhajícím soutěžím na dopravce na rychlíkových linkách žádáme zajištění možnosti tarifní propojitelnosti (tj. umožnit cestujícím jet s různými dopravci na jeden jízdní doklad) minimálně možností zahrnutí rychlíků do jednotlivých integrovaných dopravních systémů.

Dále byl prezentován záměr ministerstva financí na vypuštění městské dopravy a příměstské dopravy provozované v rámci MHD z cenové regulace formou věcně usměrňované ceny. Tento záměr asociace podporuje, neboť vychází vstříc našim opakovaným požadavkům na celkové omezení cenové regulace . Města (i obce) již v minulosti v praxi dostatečně dokázala, že jsou sociálně odpovědnými objednateli veřejné dopravy a omezování cenové regulace může usnadnit integraci veřejné dopravy.

MF též upozornilo na regulaci cen za využívání autobusových nádraží – zejména pokud je dopravce současně vlastníkem autobusového nádraží, je nutné zamezit duplicitnímu zahrnutí nákladů.

Novinky v zapojení ČD do integrovaných systémů prezentovaly také ČD. Prezentovali se také další zájemci o statut ostatního člena ČAOVD – Ústecký kraj, SŽDC, O2 a B&C dopravní systémy. Všichni zájemci byli jednohlasně přijati za ostatní členy ČAOVD. Proběhla také prezentace jednotlivých členů a diskuse o dalších aktivitách asociace.